KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

You are on page 1of 28 Search inside document Komunikologija - skripta I 1. Komunikologija je nastala sredinom 20 veka 2. Komuniciranje je izucavano i pre nastanka komunikologije tacno 3. Znak je culna jedinica,nadrazaj koji ukazuje na odredjeni objekat. Iz pristupa Carlsa Morisa izvodimo zakljucak da je znak medju zavisna relacija izmedju oznake i oznacenog na kojoj za coveka nastaje znacenje odredjenog znaka.

Author:Kigarisar Gagar
Country:Rwanda
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):23 October 2005
Pages:54
PDF File Size:11.7 Mb
ePub File Size:13.44 Mb
ISBN:231-7-61054-860-1
Downloads:39584
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NamTeorije i modeli komunikacijeTeorije kontrole 1. Gpp Skripta skripta iz gpp. On je posrednik preko koga se moe dobiti informacija o komknikologija na ta on upuuje. U trenutku kad pojedinac pone da misli samo na sebe bez obzira na druge, karakter masovnog bega se potpuno menja i prerasta u paniku, u borbu pojedinca protiv svih koji mu stoje na putu.

TIPOVI VOSTVAVostvo moe biti autokratsko kada jedna osoba namee svoju volju ostalim lanovima grupe, ali i u grupama sa formalno ustanovljenom hijerarhijom, kao na primer u vojsci, kada se ovaj model prihvata kao normalese-fer kada ni jedna osoba ili pod grupa ne prihvata odgovornost donoenja odlukademokratsko kada ni jedna osoba ne dominira, a grupa pozdravlja inicijativu svakog lana i kolektivno grupa izbegava ideju vostva u striktnom smislu, svi lanovi imaju isti status i istu mo.

U procesu nastanka nekog stalnog postava postoji 6 elemenata. Prema teoriji Le Bona individuum u masi postaje osoba kod koje preovlauju nesvesni porivi kao i spremnost da se suugerisane ideje odmah pretoe u delo. Muzeologija, skripta U toku bega naki pojedinci zaostaju, posustaju ili umiru. Naime, kao to deca odrastaju i razvijaju se u igri sa drugom decom ili sa odraslima, tako i ljudi svih doba tee da odre relaksirajue kontakte sa drugima.

U najoptijem smislu, shodno prvim komunikolokim radovima, ova re oznaava primaoce poruka, bez obzira da li se radi o itaocima, gledaocima ili sluaocima, nezavisno i od prirode medija preko kojih se odvija komunikacijski proces, kao i od sadraja poruka. Dr Jasna Janiijevi Prof. Posmatrajui ih, ljudsko mladune ui kako da izrazi svoje potrebe. Muzeji se u Ritualipozdravljanja i uspostavljanja kontakta Strategije zapoinjanja, odravanja i zavravanja komunikacije Uloga Persone u komunikativnom procesu Forma komunikacije Formalna Javna Distancirana Ritualna Funkcionalna Neformalna Privatna Intimna Otvorena EkspresivnaMI i Drugi Nain na koji neka osoba doivljava sebe, u velikoj meri e usloviti i nain njene percepcije druge osobe, a time i model komunikacije sa tom osobom.

Problem sa ovom kategorijom sadran je, meutim, u injenici da u empirijskim istraivanjima stvarna publika ne moe biti izmerena, ve jedino naknadno rekonstruisana. Knjige Carla Linnea Sustavi 2 prirode i Uspostava muzeja prirodnih stvari pridonose novim pristupima sakupljanja i muzejskog rada.

Vile Lukula i Krasa su bile prave riznice umjetnina koje spominje Ciceron. U savremenim teorijama kao i u kolokvijalu, postoje izvesne nedoumice u pogledu odreenja javnosti. Savremeni model mase zabrane, najotije se pokazuje u trajku u kojem se koncept jednakosti potvruje u jednom dubljem smislu — po odbijanju radnika da dalje rade. Izgubili su svoju izvornu funkciju te im je jedina namjena prikazati svoje vrijednosti posjetitelju.

Konverzaciona publika javlja se u situacijama u kojima su individue povezane aktivnom razmenom i interakciojom komunikativnog odnosa, kakav obezbeuju interaktivni kompjuterski sistemi. Javnost kao politiko-pravna kategorija oznaava spoljanju sferu drutvenog ivota, koja, za razliku od privatne, institucionalne ili stranake, postaje nosilac kriterijuma vrednovanja onih drutvenih odluka koji dotiu interese svih pripadnika drutva.

U temeljnim odrednicama ovakvog shvatanja komunikacije, nalazi se transmisija signala ili poruka na daljinu, u cilju kontrole ne samo recipijenta ve i itavog komunikacijskog procesa. Stvaranje kontaktaInterpersonalna komunikacija predstavlja svojevrsno stvaranje kontakta sa drugim ljudima, bilo da je direktna ili da zahteva oreenu tehnoloku podrku telefon, kompjuter, video itd. Your consent to our cookies if you continue to use this website. Tako na primer, publika na stadionu ili zaposleni u nekoj korporaciji predstavljaju primere velikih grupa.

Na mesto sa kog su beali zajedno, ljudi se meutim, vraaju odvojeno. Megatrend — Komunikologija — Zorica Tomic Prvi se odnosi na ostvarenje zajednikih ciljeva i savladavanje tekoa, a drugi na oseanje pripadnosti i sigurnosti koje obezbeuje pripadnost grupi. Tredi element je scenarij. Tada se spominje zbirka Olivera Forza iz Trevisa koji uz rukopise rimskih pisaca skuplja medaljone, mramorne kipove i keramiku. Egipat skripta skripta za sve studente povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti itd.

Preko ove distinkcije, moguno je izraziti razliku izmeu nauke i umetnosti, budui da prva koristi naune kodove koji su po prirodi monosemiki, za razliku od umetnosti koja koristi stilistike varijacije i time se oslanja prevashodno na konotativnu dimenziju znaenja. Stoga su u pravilu bile zatvorene za javnost i pristup im je bio privilegij a ne pravo. Upravo se na ovom mestu moe sagledati izuzetna vanost medijske publike za oglaivae.

Na oblikovanje poruke utiu razliiti faktori, od individualno-psiholokih, do socijalnih, politikih, kulturnih i drugih. Kanetijeva teorija mase 1. Kralj Franjo I zvan ocem rijetkosti, stvara zbirku umjetnina i ispunjava galerije dvorca slikama i kipovima talijanskih majstora. Kaneti ukazuje na dve osnovne vrste smrti na koje hukaka masa osuuje potencijalnu rtvu.

Sledstveno ovome, moglo bi se rei da ljudska komunikacija, sa govorom u svom sreditu predstavlja ne samo izraz ljudske svesti i njenog odnosa prema svetu, ve isto tako i interesnu angaovanu akciju subjekta, koja naporedo sa ljudskim delovanjem u interakciji sa drugim subjektima, uestvuje u kreiranju i oblikovanju drutvenih odnosa. Related Posts.

GOETHE UNTERHALTUNGEN DEUTSCHER AUSGEWANDERTEN PDF

Komunikologija- SKRIPTA

Teorije i modeli komunikacijeTeorije kontrole 1. Gpp Skripta skripta iz gpp. On je posrednik preko koga se moe dobiti informacija o komknikologija na ta on upuuje. U trenutku kad pojedinac pone da misli samo na sebe bez obzira na druge, karakter masovnog bega se potpuno menja i prerasta u paniku, u borbu pojedinca protiv svih koji mu stoje na putu.

DIABLO 2 RUNEWORD LIST PDF

Komunikologija Skripta

Gobei Megatrend revija Megatrend revew Interpersonalna komunikacija je komunikacija izmeu najmanje dve osobe. U toku bega naki pojedinci zaostaju, posustaju ili umiru. Tako je i Nevenka Trifunovi, izvrni direktor Direktor izdavake delatnosti: Posebno je bila zanimljiva zbirka Paola Giovija koji je Premo mase nad rtvom je ogromna. Tada se spominje zbirka Olivera Forza iz Trevisa koji uz rukopise rimskih pisaca skuplja medaljone, mramorne kipove i keramiku. TIPOVI VOSTVAVostvo moe biti autokratsko kada jedna osoba namee svoju volju ostalim lanovima grupe, ali i u grupama sa formalno ustanovljenom hijerarhijom, kao na primer u vojsci, komunikologima se ovaj model prihvata kao normalese-fer kada ni jedna osoba ili pod grupa komunikologgija prihvata odgovornost donoenja odlukademokratsko kada ni jedna osoba ne dominira, a grupa pozdravlja inicijativu svakog lana i kolektivno grupa izbegava ideju vostva u striktnom smislu, svi lanovi imaju isti status i istu mo.

Related Articles