KONTEMPORARYONG PANITIKAN PDF

Ayon sa Encyclopedia, ang paghahatid ng mga impormasyon sa mamamayan sa pamamagitan ng radyo at telebisyon ay maituturing na broadcast media. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, hindi maitatangging malaki ang papel na ginagampanan nito sa lipunang ating ginagalawan. Ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin — Levy, Koordineytor, ZUMIX Radio; ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napilingtalakayan at pagtuunan ng pansin. Ang pagbibigayopinyon ayon kay Levy ay makatutulong nang malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita.

Author:Samumi Akinosar
Country:Martinique
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):20 May 2007
Pages:308
PDF File Size:12.17 Mb
ePub File Size:6.20 Mb
ISBN:564-8-19802-886-2
Downloads:30630
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NeshuraIsinasaad ng Seksiyon ng Batas Pambansa Bilang Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.

Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala publisher at may-akda ang karapatang-aring iyon.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Quijano, Ph. Alinsunod sa pagbabago ng kurikulum, ang pagbuo ng mga kagamitang panturo at pampagkatuto upang makaagapay sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino.

Pinaglaanan ng mahuhusay at makabagong pamamaraan upang higit na maiangkop sa uri ng mag-aaral ang mga gawain sa yunit na ito. Naniniwala ang Kagawaran ng Edukasyon na ang mahusay at kalidad na edukasyon ay makakamtan ng bawat isang Pilipinong mag-aaral mula ngayon at sa mga susunod pang henerasyon.

Hindi matatawaran ang naging ambag ng kanilang mga akdang pampanitikan upang linangin ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Hindi rin mapasusubalian ang kabisaan na maidudulot ng mga akda upang higit na mapagtibay ang pagkakakilanlan ng mag-aaral sa kaniyang identidad bilang mamamayang Pilipino. Nais naming magpasalamat sa sumusunod na manunulat. Michael M. Reyes Lupang Tinubuan Gonzalo K. Paano Ka Ginawa?

Maibigin sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Marahil, ang ibong iyon ay ang sugo ng ating bathala. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay nang tahimik. Pumapatay sila ng baboy na iniaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw ay nagtungo si Kunto sa gubat upang mangaso. Hindi pa siya lubhang nakalalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kaniyang tinutunton. Karaniwang ang mga ibon sa gubat ay maiilap ngunit ang ibong ito ay kakaiba.

Lumakad si Kunto palapit sa ibon ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang dipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango nang tatlong ulit bago lumipad. Matagal na natigilan si Kunto. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kaniyang nakita. Hindi na niya ipinagpatuloy ang kaniyang pangangaso. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghanda ng masasarap na pagkain.

Nang ang lahat ay nakahanda na, ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit, kung ito man ay nagagalit sa kanila. Anong laking himala ang nangyari! Nakita nilang ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki! Ang mukha ay kulay-lupa na sa katandaan at halos hindi na siya makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki angmga mata sa kanilang nakita. Natakot sila.

Huwag kayong matakot. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagbilin. Pagkatapos sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Pagkalipas ng tatlong araw, bumalik kayo rito sa pook na ito. Makikita ninyo ang isang punongkahoy, na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon, at sanga ay maaari ninyong kunin ngunit ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito.

Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista. Pagkaraan ng tatlong araw, bumalik sila sa pook na pinag- iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nila ang isang punongkahoy na maliit.

Kumikislap ito sa liwanag ng araw—lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kaliit-liitang dahon. Nagsigawan ang mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punongkahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas sa dahon ay nagkaroon kaagad ng kapalit ito kayat nag-ibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon. Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-Suyuk. Ang dati nilang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbutan at inggitan. Mabuti pa ay pagputul-putulin na natin ang mga sanga at dahon nito.

Ang puno ay paghahati-hatian natin. Ang iba ay kumuha ng mga sibat. Tinaga nila nang tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat. Nang malapit nang mabuwal ang punongkahoy ay kumidlat nang ubod-talim. Kumulog nang ubod-lakas at parang pinagsaklob ang lupa at langit. Nabuwal ang punongkahoy. Nayanig ang lupa at bumuka sa lugar na kinabagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. Hindi ninyo sinunod ang aking ipinagbilin na huwag ninyong sasaktan ang puno.

Sa tuwi-tuwina ay inyong nanaisin ang gintong iyan. Mula nga noon, nakukuha lamang ang ginto sa pamamagitan ng paghukay sa lupa. Pagpapayaman Talakayan Makipagtalakayan sa klase tungkol sa kuwento. Maaaring gamiting gabay ang sumusunod na tanong: 1. Isa-isahing ilarawan ang mga tauhan. Ano-ano kaya ang kanilang motibasyon sa kung bakit ganoon ang kanilang ikinilos? Makatarungan ba ang naging parusa ng bathala sa inasal ng mga tao? Bakit o bakit hindi? Sa iyong palagay, bakit masaklap o malungkot ang alamat na ito?

Maaari kayang maging masaya ang isang alamat tungkol sa kung bakit nasa ilalim ng lupa ang ginto? Ano kaya ang silbi ng alamat sa ating mga ninunong katutubo? Pagbabalik-aral sa Kuwentong-Bayan Panitikan Naging Sultan si Pilandok Isang Kuwentong-bayan ng mga Maranaw Si Pilandok ay nahatulang ikulong ng isang masamang Sultan sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa paghihimagsik na kaniyang ginawa.

Pagkalipas ng ilang araw, ang Sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kaniyang harapan na nakasuot ng magarang kasuotan ng Sultan. Nakasukbit sa kaniyang baywang ang isang kumikislap na ginintuang tabak. Dapat ay patay ka na ngayon," ang wika ng Sultan. Sila po ang nagbigay sa akin ng kayamanan. Sino po ang magnanais na mamatay sa isang kahariang masagana sa lahat ng bagay?

Bakit po naririto ako ngayon? Ako na ipinatapon ninyo sa gitna ng dagat. Ako na ikinulong pa ninyo sa hawla ay naririto ngayon at kausap ninyo," ang paliwanag ni Pilandok. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ang Sultan sa loob ng isang hawla. Mag-iiwan ako ngayon din ng isang kautusang ikaw ang pansamantalang hahalili sa akin.

Pag nakita ang mga ito ng inyong kabig ay susundin nila ako," ang tugon ni Pilandok. Pumayag naman ang Sultan. Ibinigay na lahat kay Pilandok ang hinihingi at 5 isinakay sa isang bangka.

Pagdating sa gitna ng dagat ay inihagis ang hawlang kinalululanan ng Sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang Sultan.

Mula noon si Pilandok na ang naging Sultan. Pagpapayaman Talakayan Makipagtalakayan sa klase tungkol sa binasang kuwento. Ilarawan ang mga tauhan.

FLUVAL FX5 PDF

kontemporaryong panitikan

Isinasaad ng Seksiyon ng Batas Pambansa Bilang Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala publisher at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br.

PLEASE INTHA PUTHAGATHAI VAANGATHEENGA IN TAMIL PDF

KONTEMPORARYONG PANITIKAN PDF

Ang radyo bilang gabay sa kamalayang panlipunan. Komentaryong Panradyo: Ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin — Levy, Koordineytor, ZUMIX Radio; ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napiling talakayan at pagtuunan ng pansin Ang pagbibigay opinyon ayon kay Levy ay makatutulong nang malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita. Ayon pa rin sa kaniya, ang unang hakbang upang makagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryong panradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa pagsulat ngisang sanaysay na naglalahad ng opinyon o pananaw. Roel: Magandang umaga sa inyong lahat! Macky: Magandang umaga partner! Roel: Partner, talaga namang mainit na isyu ngayon yang Freedom of Information Bill na hindi maipasa-pasa sa Senado.

ASTM A830 PDF

Mga Anyo ng Kontemporaryong Panitikan.pptx

Gulrajas This subject describes the materials, tools and equipment used in upholstery, the essential process of the art of the upholstery and essential practical application of the processes. Biological Science 4 — Microbiology with Lab Panitikzn course deals with the study o anatomy, physiology and genetics of microorganisms in particular those of typical and atypical bacteria, viruses, viroids and prions. Techno 4 — Wood Finishing This subject describes the various principles in wood finishing the materials, tools and equipment used and the methods of application. ErlynMil Calejesan It also includes introduction to linear programming, matrices, sequences and series and probability. When the number of hours lost by absence reaches 20 percent of the hours for recitation, lecture, laboratory or any other scheduled work in a subject, a student shall be given a grade of 5. It will prepare the students on how to conceptualize and write a research proposal as a prerequisite to actual conduct of research project and writing of the undergraduate thesis. Mathematics 9 — Business Mathematics This course basically provides students with fundamentals of mathematics needed to study mathematical principles and their application in the field of business.

Related Articles