MAKSUD SUKUK PDF

Sukuk merupakan nama pada sebuah sijil kewangan dan dapat dilihat sama dengan surat hutang Islam. Sukuk adalah surat berharga yang sesuai dengan Shariah Islam dan prinsip-prinsip pelaburan yang melarang pembayaran riba. Sukuk telah berkembang menjadi antara metod pembiayaan pelaburan yang berasaskan prinsip-prinsip Shariah di era ini. Permintaan kepada sukuk telah berkembang pesat beberapa tahun kebelakangan ini kerana ianya menjadi antara peluang pelaburan yang menawarkan risiko rendah, pendapatan tetap serta berlandaskan prinsip Shariah. Definisi sukuk Sijil bernilai sama dengan sebahagian atau keseluruhan dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan asset dari projek tertentu atau aktiviti pelaburan khusus, sijil ini berlaku setelah menerima nilai sukuk , disaat jatuh tempoh dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut. Sukuk juga boleh dikenali sebagai Bon patuh Syariah.

Author:Zuran Yokus
Country:Brunei Darussalam
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):22 June 2019
Pages:89
PDF File Size:14.16 Mb
ePub File Size:14.67 Mb
ISBN:937-7-44498-435-2
Downloads:68994
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BrakMd Yusof Pengenalan Sukuk merupakan instrumen kewangan Islam yang bertujuan bagi mendapatkan modal bagi suntikan kewangan bagi sesebuah kerajaan mahupun entiti perniagaan syarikat. Ia bergerak berlandaskan asas-asas aturan syariah yang membezakan ia dari istrumen konvensional yang bergerak atas elemen riba, spekulasi, hutang, perjudian dan keuntungan. Sukuk sering disalah tafsir dengan bon yang sebenarnya adalah satu salah faham yang akan dijelaskan di sini.

Secara ringkasnya sukuk didefinisikan sebagai sijil bernilai yang merupakan bukti pemilikan terhadap suatu asetyang tidak dibahagikan, hak manfaat atau pemilikan ke atas projek atau kegiatan pelaburan tertentu. Pada perinsipnya sukuk adalah obligasi atau kewajipan berupa aplikasi konsep mendapatkan modal bagi pembiayaan perniagaan dan pembangunan infrastruktur atau aset untuk tujuan perniagaan dan pelaburan berdasarkan perinsip syariah instrumen kewangan yang bebas riba,gharar dan judi.

Pensekuritian adalah satu proses penukaran aset tidak mudah tunai illiquid kepada sekuriti iaitu sebagai instrumen yang boleh diterbitkan dan diniagakan di pasaran modal. Pensekuritian menjadikan pulangan pinjaman, caj terima dan aset-aset kewangan lain aliran tunai aset sebagai sokongan kepada pembayaran kepada pemegang sekuriti yang diterbitkan.

Jenis-jenis sukuk wujud berasaskan halatuju dana yang diperolehi dilaburkan dalam prospek perniagaan yang setiap satunya berbeza dari segi prinsip dan proses syariahnya. Antaranya ialah: 1 Sukuk Ijarah Ijarah ialah menyewakan hak manfaat aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan tempoh yang disepakati.

Ijarah adalah hak guna ke atas barang tanpa pemindahan pemilikan. Tujuan sukuk adalah mendapatkan dana yang akan digunakan untuk mengeluarkan barangan.

Keuntungan akan dibahagikan sesuai dengan nisbah atau jumlah yang telah dipersetujui manakala kerugian akan ditanggung sesuai dengan jumlah pelaburan modal masing-masing. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibahagi berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui dan jika berlaku kerugian akan ditanggung oleh pihak penyedia modal kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengusaha.

Keuntungan yang diperolehi dari hasil pertanian dibahagi bersama mengikut perjanjian. Bersesuaian dengan prinsip syariah yang menjadi asas maka dana hasil penerbitan sukuk proceeds hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti tidak boleh melibatkan urusan pelaburan dalam sektor perjudian, arak, riba, perbankan konvensional dan lain-lain lagi.

Proses pembentukan Bon lebih ringkas berbanding proses pembentukan Sukuk. Pembentukan Bon secara umumnya hanya memerlukan tiga peringkat sahaja Walid Khairullah, iaitu: i. Persekuritian aset securitization ii. Pengeluaran Sijil Bon. Perdagangan Sijil Bon dalam pasaran Harga bon dipengaruhi oleh pelbagai faktor antaranya yang paling penting ialah kadar faedah, inflasi, tarikh matang dan kualiti kredit. Jika kadar faedah naik keparas lebih tinggi berbanding kupon bon, maka harga bon akan turun keparas lebih rendah berbanding nilai pokoknya.

Oleh kerana bon mudah dipengaruhi maka ia mewujudkan gharar dan spekulasi atau perjudian menurut Islam. Sukuk pula memerlukan proses yang agak rumit kerana ia melibatkan banyak pihak kerana peralihan pemilikan aset harta perlu jelas dan tiada unsur gharar dan riba. Proses penerbitan sukuk adalah seperti yang dinyatakan sebelum ini memerlukan proses yang pelbagai termasuk penilaian dan pemantauan oleh panel syariah yang mahir dalam prinsip-prinsip syariah agar sukuk yang diterbitkan adalah patuh syariah syariah compliance dan bukan sekadar strategi membuat pinjaman hutang semata.

Ini disebabkan prinsip asas penerbitan sukuk ialah : i. Sukuk adalah instrumen dana bagi perkembangan perniagaan atau aset ii. Sukuk adalah tuntutan ke atas aset dan perolehan hasil aset dan bukan hutang bon iii. Sukuk adalah instrumen kewangan Islam berasaskan syariah 6 Pengiraan keuntungan adalah berbeza kerana sukuk merupakan tuntutan pada aset khusus yang jelas manakala bon ialah tuntutan pada aliran wang tunai semata-mata atau pemilikan sesuatu entiti secara keseluruhan umum kerana ia adalah suatu hutang.

Struktur Sukuk dan penerbitan bukan sekadar pertukaran antara wang dengan sijil semata-mata tetapi ianya berdasarkan kepada pertukaran aset asset backed dimana pelabur boleh menuntut pelaburan mereka dengan mencagarkan aset yang menjadi jaminan sukuk.

Manakala struktur bon adalah berasaskan hutang debt-claim dimana hutang yang diniagakan dan bukan berasaskan perniagaan sebenar real-economy yang bertentangan dengan syariah Islam mengenai larangan urusniaga hutang atau urusniaga hak. Potensi dan kebaikan instrumen ini mampu membawa banyak kemajuaan dan kesejahteraan untuk umat Islam dan bukan Islam.

Ini disebabkan kerana beberapa faktor : 1. Instrumen kewangan baru yang masih belum disepakati bersama 3. Kelonggaran lembaga pemantau shariah dalam penguatkuasaan dan penilaian kepatuhan 4. Namun modus operandi ini agak mustahil dilakukan dalam pasaran maka helah fiqh syafie digunapakai dalam hal ini seperti mana penerbitan sukuk di Malaysia yang menjadi perbahasan.

Manakala Mazhab Hambali melarang dan menghukum ia adalah haram seperti Mazhab Maliki hanya kontrak sahaja masih sah. Mazhab Hanafi terbahagi dua pandangan di atas. Malahan tidak ada pihak yang boleh memantau dan menilai niat sebenar yang tersembunyi di dalam hati pihak yang terlibat dan jika ia dilaksanakan maka akan timbul haru-biru dalam kontrak.

Sukuk adalah diapungkan seperti mana bon. Perbezaannya ialah sukuk lebih stabil kerana ia berdasarkan aset, perniagaan atau projek tertentu asset-backed. Bon lebih anjal dan mudah mengalami penurunan dan kenaikan yang drastik kerana ia tidak bersandar aset. Soalan 2 : Bagaimanakah sukuk hendak dilanggan atau dibeli? Sukuk adalah satu instrumen kewangan maka proses pembelian-penjualan diuruskan oleh bank yang menguruskan sukuk Akta Bank Negara sebagai perantara bagi kutipan wang dan pembayaran imbuhan pulangan sukuk.

Ini kerana syarikat yang menerbitkan sukuk originator akan memohon pihak bank menguruskan penerbitan, jual-beli sukuk dan proses-prosesnya. Soalan 3 : Apakah hukum pelaburan di dalam Bon? Bon adalah satu instrumen kewangan yang tidak berlandaskan prinsip syariah. Maka mekanisme dan prosesnya tidak mengikut garis panduan syariah dan mungkin melibatkan gharar dan riba.

Ia adalah sah dari segi undang-undang negara dan kewangan. Namun pelaburan di dalam bon adalah tidak disahkan halal. Pelabur muslim diseru untuk memilih produk patuh syariah. Soalan 4 : Apakah badan yang memantau sukuk? Sukuk adalah satu instrumen pelaburan maka ia dikawalselia dan diselenggara oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Securities Commission iaitu badan berkanun biaya kendiri yang memiliki autoriti kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan.

Laman web : www. Bab 2 — Proses Penerbitan Sukuk 3. Bab 3 — Jenis-Jenis Sukuk 4. Bab 4 — Perbezaan Sukuk dan Bon 6—7 5. Bab 6 —Isu dan Perbahasan Sukuk 9 — 10 7.

CELIT 4D PDF

Sukuk Dan Jenis -jenis Sukuk

Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk.

FUNDAMENTALS OF PLASMA PHYSICS BITTENCOURT PDF

Apa Perbedaan Sukuk dan Obligasi? Ketahui Dulu Sebelum Anda Berinvestasi

Secara singkat AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagai serti- fikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak di- bagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung underlying transaction berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir. Karakteristik Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak man- faat beneficial title ; pendapatan berupa imbalan kupon , marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan; terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir; penerbitannya melalui special purpose vehicle SPV ; memerlukan underlying asset. Memberikan penghasilan berupa Imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain. Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah.

Related Articles